Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X)

Ngày đăng: 13:46, 24/06/2020

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội”, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, đoàn thể trong Khối đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đặc biệt là thế hệ trẻ; BTV Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 29/7/2015 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, đã nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, tẩy chay các sản phẩm văn hoá độc hại như: Thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, hội thi, tọa đàm, tuyên truyền về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, phòng chống các sản phẩm văn hóa độc hại. Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức 04 buổi tọa đàm theo chủ đề “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- ngọn đuốc soi đường cho đảng viên trẻ hôm nay”, "Đảng viên mới với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "45, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Tổ chức hội thi “Thanh niên với văn hóa doanh nghiệp”, cuộc thi viết “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tuổi trẻ Khối DN tỉnh sáng tạo vì sự phát triển của Doanh nghiệp”,; cuộc thi tìm hiểu “Đảng Cộng sản quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương đất nước đổi mới”.
Đảng ủy chỉ đạo bổ sung các chuyên đề về truyền thống lịch sử của tỉnh, của đất nước vào các bài giảng tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, qua đó, đã giúp cho 2.611 đối tượng kết nạp đảng, 1.754 đảng viên mới được tìm hiểu về lịch sử quê hương, lịch sử đảng bộ tỉnh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kiên quyết bài trừ văn hóa phẩm độc hại xâm nhập vào giới trẻ. 
Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, hội viên, đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống trong thế hệ trẻ; tích cực tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cấp bộ đoàn trong Khối đã tổ chức trên 1.213 cuộc thi đấu, giao hữu các môn thể dục thể thao, 234 buổi biểu diễn giao lưu văn nghệ thu hút gần 23.900 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tiêu biểu như: Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, liên hoan Ca-Vũ-Nhạc, giải bóng đá thanh niên, ngày hội thanh niên khỏe. …thông qua các hình thức tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đoàn viên, thanh niên trong việc lựa chọn, tiếp nhận văn hóa và đấu tranh, phòng chống các sản phẩm văn hóa độc hại.
Cấp ủy các cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong trào “Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu”, phong trào “Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, hằng năm có trên 85% các cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa. 10 năm qua, đã có gần 400 điển hình tiên tiến, trên 3.000 việc làm tốt của tập thể và gần 23.000 việc làm tốt của cá nhân trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với những hành động, việc làm cụ thể, ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó đã có tác động tích cực, tạo sự chuyển biến về hành động, về tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, về ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; đồng thời cũng nâng cao nhận thức và trách nhiệm về phòng chống ảnh hưởng của các sản phẩm văn hóa độc hại trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, người lao động trong khối.
Cùng với đó, Đảng uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, tăng cường xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên internet và mạng xã hội. Thường xuyên tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, của các tập thể, cá nhân trong khối. 
Chỉ đạo duy trì có hiệu quả trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối, đã đăng tải trên 2.000 tin, bài và hàng ngàn ảnh hoạt động cùng các video phóng sự theo chuyên đề, đảm bảo yêu cầu, đúng định hướng trong công tác tuyên truyền, tăng cường phòng chống các sản phẩm văn hóa độc hại, đã có trên 10 triệu lượt khách truy cập trang website của Đảng bộ. 
Có thể nói, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, người lao động trong khối nhận thức rõ tầm quan trọng về xây dựng môi trường văn hóa trong thời kỳ mới; tích cực đấu tranh, phòng chống, đẩy lùi các sản phẩm độc hại, ảnh hưởng xấu tới nhân cách và phát triển xã hội. Thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW gắn với thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hoàng Ngọc Châm

Các tin khác