Kế thừa tư tưởng của V.I.Lênin trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay ở Việt Nam

Ngày đăng: 08:23, 22/04/2020

Trải qua 90 xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng của V.I.Lê nin về xây dựng chính đảng kiểu mới, nhờ đó Đảng không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Với 5.000 đảng viên, năm 1945 Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền và tiếp theo đó, lãnh đạo dân tộc làm nên các cuộc kháng chiến trường kỳ, giành những thắng lợi vĩ đại. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng ở trong nước và trên trường quốc tế không ngừng được mở rộng. Có thể khẳng định cho đến nay ở Việt Nam không một tổ chức chính trị nào có thể thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo đất nước phát triển. 

(ảnh tư liệu: theo http://tuyengiao.vn)

Trong bài “Bàn về cải tổ Đảng”, V.I.Lênin nhận định, điều tuyệt đối không thể tránh được là sau khi cách mạng thắng lợi, những phần tử nguy hại tìm mọi cách chui vào đảng cầm quyền, “bất cứ cuộc cách mạng nào cũng không tránh khỏi điều đó và sẽ không tránh khỏi được”. Tất cả vấn đề là ở chỗ, đảng cầm quyền phải biết làm cho hàng ngũ của mình trong sạch bằng cách đuổi bọn thoái hóa biến chất, cơ hội, thù địch ra khỏi Đảng. V.I.Lênin đã nhận định có ba kẻ thù chính mà người cộng sản của đảng cầm quyền phải kiến quyết đấu tranh là “tính kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa; nạn mù chữ, sự ngu dốt, cản trở việc giáo dục chính trị và nạn hối lộ, tham nhũng”. Theo V.I.Lênin, nhiều kẻ cơ hội đã tìm mọi cách chui vào các cơ quan đảng, bộ máy nhà nước để mưu cầu lợi ích cá nhân. Họ không tận tụy, không trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng mà còn cản trở cuộc đấu tranh ấy. Bệnh háo danh, quan liêu, giấy tờ, kiêu ngạo, vô nguyên tắc, tham nhũng đã gây cho Đảng nhiều khó khăn, tổn thất trong thực hiện nhiệm vụ.
Chính vì vậy, trong quá trình lãnh đạo của mình, Lênin hết sức quan tâm  chăm lo xây dựng đảng về mọi mặt, đặc biệt Người đòi hỏi phải phát huy tính tiên phong của đảng, phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, phải thường xuyên củng cố những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng…
Tư tưởng của V.I.Lênin về xây dựng chính đảng kiểu mới luôn luôn được Đảng ta kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo trong điều kiện Việt Nam. Những tư tưởng đó không chỉ ghi vào Cương lĩnh, điều lệ, các văn kiện quan trọng của Đảng, mà còn được cụ thể hóa trong công tác chỉ đạo, triển khai trong các hoạt động thực tiễn của mình, qua các giai đoạn cách mạng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được tiến hành thường xuyên, trở thành nề nếp, thành quy luật phát triển đảng. Đảng đã coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về xây dựng đảng trong điều kiện mới, không dập khuôn, máy móc, giáo điều; đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện. 
Trước tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động, mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, tiếp tục thực hiện Di chúc của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều đó thể hiện cụ thể trong các nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. Đến Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII diễn ra vào tháng 01/1994, Đảng chỉ ra bốn nguy cơ của cách mạng Việt Nam, đó là: “Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới do điểm xuất phát thấp; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa nếu không khắc phục được những lệch lạc trong chỉ đạo thực hiện; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; âm mưu và hành động diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch”. Trước đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991 được Đảng ban hành đã chỉ rõ mô hình xã hội XHCN ở Việt Nam. Đồng thời Cương lĩnh còn đặt ra yêu cầu “Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo”… “khai trừ khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất về chính trị và đạo đức, gây chia rẽ, bè phái, tham ô, hối lộ, ức hiếp quần chúng. Đưa ra khỏi Đảng bằng những hình thức thích hợp những đảng viên không tha thiết với Đảng, giảm sút ý chí chiến đấu”.
Tại Đại hội VIII của Đảng, một trong những nội dung được Đại hội đặc biệt nhấn mạnh, đó là “coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt” và “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của mình... đây là một quy luật phát triển của Đảng”. Lần đầu tiên Đảng ta đã bổ sung quy định riêng một điều về công tác kiểm tra của Đảng trong Điều lệ Đảng. 
Xét một cách tổng thể, từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta có khoảng 5.000 đảng viên đến Đại hội lần thứ XII (2016) Đảng ta có hơn 4,5 triệu đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Nhiều đảng viên đã để lại nhiều tấm gương tốt thể hiện tinh thần tiên phong và tính gương mẫu. Tuy nhiên, Đảng cũng nhìn nhận trong điều kiện đảng cầm quyền, một bộ phận không nhỏ đảng viên có chức, có quyền, có điều kiện nắm giữ tài sản, tiền bạc, cán bộ... đã lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, sa vào chủ nghĩa cá nhân, bè phái, lợi ích nhóm, vun vén cá nhân. Như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thẳng thắn chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những nguy cơ hiện hữu đe dọa đến sự tồn vong chế độ, sự sống còn của Đảng ta.
Kỷ luật Đảng từng bước được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiều trường hợp đảng viên thoái hóa, biến chất bị phát hiện, xử lý kỷ luật; ở cấp cao đã có những ủy viên trung ương có vi phạm, tiêu cực hoặc để người nhà lợi dụng trục lợi đã bị sử lý kỷ luật thích đáng.  
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định mục tiêu xuyên suốt “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Xây dựng đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt, gắn bó mật thiết giữa đảng, nhà nước với nhân dân là nhiệm vụ sống còn để duy trì  giữ vững chế độ chính trị. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh là cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp hiện nay.
Suy ngẫm nghiêm túc về những nội dung xây dựng chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay, chúng ta càng thấy rõ hơn giá trị bền vững trong tư tưởng và quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Muốn đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đạt hiệu quả cao thì vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển di sản của V.I.Lênin, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm hết sức cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trần Ngọc Minh

Các tin khác