Hội Cựu chiến binh Việt Nam – 30 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày đăng: 14:03, 05/12/2019

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu CCB, là những người đã tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc và BVTQ, được rèn luyện qua thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Từ đầu những năm 80 thế kỷ XX, ở một số địa phương đã xuất hiện các Câu lạc bộ CCB, Ban liên lạc truyền thống, Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ... nhằm giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Đã có nhiều ý kiến đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội CCB trong cả nước.
Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, BCH TW Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội CCB Việt Nam. Từ đó, ngày 6/12 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Hội. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. Hội ra đời đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB tham gia, tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước.
Hội CCB là một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng lãnh đạo, hoạt động trong khuôn khổ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội; là thành viên của MTTQ Việt Nam. Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành Hội CCB Việt Nam đã tiến hành 6 lần Đại hội đại biểu toàn quốc. Các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong xây dựng tổ chức Hội, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội:Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới.
Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, các cấp hội đã vận động CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các thế hệ CCB đã tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động; phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể kịp thời xử lý kiên quyết, khôn khéo, hiệu quả các điểm “nóng”, phức tạp và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", BLLĐ của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp hội bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, động viên CCB tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; xây dựng đoàn kết trong nội bộ Hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp Hội đã coi việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Hội, quan tâm công tác xây dựng Hội trên cả 3 phương diện: chính trị tư tưởng; tổ chức và đội ngũ cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn vai trò, tính chất của một tổ chức chính trị - xã hội; có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động. Coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tích cực đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội. Thường xuyên quan tâm đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nói đi đôi với làm của lãnh đạo, cơ quan Hội từ Trung ương tới cơ sở, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn hoạt động của Hội.
Tổ chức, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Tích cực thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, như: Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các phong trào phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn; phong trào bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, "Tri ân đồng đội, vang mãi khúc quân hành".
Hội đã vận động quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia tổ chức CLB, Ban liên lạc Cựu quân nhân, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Tham gia thực hiện tốt chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB
Các cấp hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ; giúp đỡ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.
Ngay từ khi mới thành lập, Hội rất coi trọng và tích cực mở rộng quan hệ, đối ngoại với các nước trong khu vực và thế giới; nhằm nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tham gia tích cực và có trách nhiệm với các tổ chức CCB quốc tế như: Liên đoàn CCB các nước ASEAN, Liên đoàn CCB thế giới, Ủy ban Thường trực CCB khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
Đối với tỉnh Bắc Giang, ngày 04/3/1991, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ra Quyết định số 156 cho phép thành lập Hội CCB tỉnh và chỉ định Ban chấp hành lâm thời của Hội. Với hơn 20.000 hội viên ban đầu, đến nay đã có hơn 114 nghìn hội viên sinh hoạt ở 2614 chi Hội, 336 tổ chức Hội cơ sở. Gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB tỉnh Bắc Giang luôn phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Đảng, chính quyền, là thành viên tích cực của MTTQ, luôn động viên hội viên CCB, CQN trong toàn tỉnh giữ vững bản chất truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”. Góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…
30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba; Hội  đã có hàng trăm tập thể cá nhân của Hội được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, trong đó có 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và hàng trăm tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ; các ban, bộ, ngành, chính quyền các cấp khen thưởng và tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Trần Ngọc Minh

Các tin khác