Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên năm 2019

Ngày đăng: 08:16, 18/11/2019

Ngày 15/11/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành hướng dẫn số 25-HD/ĐUK về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên và Công văn số 875-CV/ĐUK ngày 15/11/2019. Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn, các mẫu kiểm điểm năm 2019 và đăng ký xây dựng cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

>> Công văn số 875-CV/ĐUK ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối    
>> Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối    
1. Mẫu KĐ 01: Báo cáo kiểm điểm tập thể    
2. Mẫu KĐ 02: Bản kiểm điểm cá nhân    
3. Mẫu phiếu số 01: Bản nhận xét đảng viên nơi cư trú    
4. Mẫu phiếu số 02: Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên    
5. Mẫu PĐG 01: Đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, CC,VC    
6. Mẫu BTH 01: Đề xuất mức chất lượng đảng viên    
7. Mẫu BTH 02: Kết quả đánh giá chất lượng TCĐ, đảng viên    
8.  Mẫu BTH 02B: Danh sách đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ    
9. Mẫu BTH 2C: DS tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở xuống    
10. Mẫu BTH 03: Kết quả phân loại CB diện cấp ủy cấp trên quản lý    
11. Mẫu NXCB 01: Nhận xét, đánh giá tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị     
12. Biểu điểm 01: Đánh giá chất lượng TC Đảng ở cơ quan hành chính    
13. Biểu điểm 02: Đánh giá chất lượng TCCSĐ trong DN Nhà nước    
14. Biểu điểm 03: Đánh giá chất lượng TCCSĐ trong DN ngoài kku vực Nhà nước    
15. Đăng ký chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

16. Mẫu báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2019

Ban Biên tập

 

Các tin khác