Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối 9 tháng năm 2019

Ngày đăng: 08:56, 18/10/2019

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ Ban Kiểm tra tỉnh để xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  kiểm tra 02 tổ chức đảng, 05 đảng viên, giám sát 02 tổ chức đảng, 04 đảng viên; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng, giám sát 03 tổ chức đảng, 04 đảng viên. Cấp ủy các cấp kiểm tra 27 tổ chức đảng, 470 đảng viên; giám sát 15 tổ chức đảng, 206 đảng viên.

Ảnh minh họa

Cụ thể, chín tháng qua cấp ủy và Ủy Ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 67 tổ chức đảng, 439 đảng viên; giám sát 19 tổ chức đảng, 143 đảng viên. Toàn đảng bộ đã thi hành kỷ luật 02 đảng viên với hình thức khiển trách, giảm 08 trường hợp so với cùng kỳ năm trước; đồng thời, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 01 trường hợp vi phạm pháp luật. Công tác xử lý kỷ luật đảm bảo dân chủ, khách quan theo quy định; các lỗi vi phạm đã được làm rõ, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sai phạm, mức áp dụng kỷ luật đều thỏa đáng, nên không có trường hợp khiếu nại về kỷ luật Đảng. 
Qua công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ  đã đánh giá đúng ưu điểm, những mặt còn khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đề cao tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng.
Từ nay đến cuối năm 2019, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06 - CT/TU, Đề án 01-ĐA/TU ngày 14/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 25-KH/ĐU của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở". Cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong Khối tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Quy định Điều lệ Đảng; rà soát, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên; tích cực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật đảng; Kịp thời giải quyết đơn thư tố cao, khiếu nại kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Dung

Các tin khác