Một số kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về thực hiện Quy chế dân chủ

Ngày đăng: 10:23, 09/10/2019

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp được tăng cường. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã làm chuyển biến sâu sắc phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

 Hằng năm, lãnh đạo doanh nghiệp đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người lao động, trên cơ sở đó tổ chức hội nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng quy chế  phối hợp giữa cấp uỷ cơ sở với lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai các nội dung chủ yếu như: chế độ chính sách của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của người lao động, các nội quy, quy chế, quy định của công ty; việc trích lập và sử dụng các loại quỹ trong công ty liên quan đến người lao động; về phương án sản xuất kinh doanh, phương án sắp xếp lại lao động, tuyển dụng, tiền lương, thu nhập, BHXH, BHYT, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thi tay nghề, bổ nhiệm đề bạt... Tạo điều kiện cho người lao động được tham gia thảo luận đóng góp vào các nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể trong đơn vị và các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn vệ sinh lao động, đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào việc xây dựng mối quan hệ hài hoà, duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần làm cho người lao động yên tâm phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các doanh nghiệp tổ chức gắn với phong trào thi đua lao động sản xuất và động viên cán bộ, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; đồng thời tạo môi trường đoàn kết, thực hiện tự phê bình và phê bình, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, của đơn vị và người lao động.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP còn có những hạn chế: công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung Quy chế dân chủ tới người lao động ở nhiều doanh nghiệp chưa thường xuyên, công tác tuyên truyền chưa phong phú, còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp chưa quan tâm chỉ đạo, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung việc thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động nhận thức chưa đầy đủ nội dung Quy chế dân chủ, ít quan tâm đến việc đóng góp xây dựng các nội quy, quy chế thực hiện dân chủ.
Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế và tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong thời gian tới các cơ sở đảng trong Khối cần tập trung một số nội dung:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nâng cao hơn nữa nhận thức về thực hiện dân chủ cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công nhân lao động coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể.
Hai là, cấp ủy cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong phạm vi được phân công phụ trách. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, quy định về thực hiện dân chủ sao cho phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.
Ba là, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt.
 Bốn là,tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ để rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện. 
Năm là, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nguyễn Dung

Các tin khác