Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Ngày đăng: 15:38, 04/10/2019

Công tác kiểm tra, giám sát đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng cũng như sự lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác kiểm tra của Đảng, Người đã khẳng định: “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi… Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. 
Xác định rõ, kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng,  nên ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Quy định số 46 - QĐ/TW, Quy định số 30- QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; Quy định số 47- QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 06 và Đề án số 01-ĐA/TU ngày 14/7/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”..; đồng thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ và Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối. Phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách, theo dõi và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. 
 Đảng bộ Khối thường xuyên quan tâm đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả; luôn gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp; chú trọng vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm tại cơ sở, tác động đến đời sống, việc làm của người lao động và sự ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ doanh nghiệp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra- giám sát ở cơ sở. Ban Thường vụ đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính theo hướng "2 giảm, 3 tăng". Để giúp các doanh nghiệp hạn chế khó khăn, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn của Đảng ủy, ngay từ khi xây dựng kế hoạch, đến khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương pháp lồng ghép nhiều nội dung vào mỗi cuộc kiểm tra, giám sát; đồng thời xây dựng bộ đề cương cụ thể, phù hợp với mỗi cuộc kiểm tra, giám sát; các báo cáo yêu cầu đơn vị được kiểm tra, giám sát được mẫu hóa cụ thể, chi tiết, đảm bảo quy trình kiểm tra, giám sát với phương pháp đổi mới này đã giúp cơ sở có nhiều thuận lợi trong việc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và được cơ sở đòng thuận cao. 
Cấp ủy và ủy ban kểm tra Đảng ủy Khối đã ban hành bộ quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện thống nhất đồng thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng... theo quy định. Từ năm 2009 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Khối tiến hành kiểm tra gần 900 lượt tổ chức đảng và 3286 lượt đảng viên (trong đó 387 lượt cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 314 lượt tổ chức đảng và 1665 lượt đảng viên (trong đó 283 lượt cấp ủy viên). Thi hành kỷ luật 88 đảng viên, với các hình thức: khiển trách 60, cảnh cáo 11, khai trừ 17. Bên cạnh đó công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được quan tâm. Đã mở 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 1320 lượt cán bộ cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở. Kiện toàn bổ sung kịp thời 01 Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; 10 chủ nhiệm, 07 phó chủ nhiệm và 15 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.
 Qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục; xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và sai phạm của cán bộ, đảng viên; tạo được lòng tin đối với quần chúng, giúp ổn định tình hình chính trị tại cơ sở; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị còn hạn chế; trong xem xét, xử lý kỷ luật còn một số trường hợp chưa xử lý đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng và kỷ luật về chính quyền; kỹ năng, nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn...
Phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong thời gian tới,  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 
Một là, tăng cường quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Hai là, các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp.
Ba là, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kết hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, chú trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý. 
Bốn là, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm kỷ luật để giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Trong xử lý kỷ luật phải bảo đảm phương châm, nguyên tắc, thủ tục; xử lý đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật về chính quyền, đoàn thể.
Năm là, thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiếm tra có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngô Duy Hạnh

Các tin khác