Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Ngày đăng: 15:30, 19/07/2019

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc. Xác định việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, với phương châm: "Rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thiết thực, hiệu quả và ngắn gọn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra", trong 10 năm qua công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp đã đạt được kết quả tốt. Số tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ngày càng tăng.

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Tổng Công ty May Bắc Giang LGG

 Về công tác phát triển tổ chức đảng: Cấp uỷ đảng đã thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với chủ doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng; vận động đảng viên đang sinh hoạt nơi cư trú chuyển sinh hoạt đảng đến các doanh nghiệp, chỉ đạo thành lập tổ chức đảng ở nơi đủ điều kiện theo quy định. Đến nay toàn Đảng bộ Khối đã thành lập được 16 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối, 36 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (Vượt chỉ tiêu tỉnh giao đến năm 2020 thành lập được từ 08 - 10 tổ chức đảng, theo Kế hoạch số 14-KH/BCĐ).
Về công tác phát triển đảng viên mới: Các cấp uỷ đảng trong Khối đã quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên từ cán bộ, công nhân, người lao động có lý tưởng phấn đấu vào Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, kinh doanh. Quần chúng trong các doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng đều đảm bảo các tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Đảng bộ Khối đã tổ chức 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 2.504 quần chúng ưu tú, trong đó trên 70% là đối tượng thuộc các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp được 1.755 quần chúng ưu tú vào đảng, trong đó có 1.188 đảng viên mới (chiếm 67,7%) ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 56 đảng viên ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng; Đảng ủy Khối đã kết nạp được 07 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ CTCP May xuất khẩu Hà Phong

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát triển tổ chức, đảng viên tại Khu công nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Tăng cường 02 cán bộ Cơ quan Đảng uỷ trực tiếp làm chuyên trách công tác Đảng tại Khu công nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thường xuyên tiến hành rà soát, nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị có liên quan, để công tác triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả Đề án về “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong các Khu công nghiệp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020". Đến nay công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các Khu công nghiệp đạt kết quả tích cực, từ 04 chi bộ trực thuộc và 35 đảng viên năm 2016, đến nay Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh có 14 chi bộ trực thuộc, 224 đảng viên (trong đó 05 chi bộ 100% vốn nước ngoài). Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh được thành lập năm 2015 (nay là Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh) với 04 chi bộ, 28 đảng viên; đến nay Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có 07 chi bộ trực thuộc, với 70 đảng viên.
Qua 10 năm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật như trên, Đảng uỷ Khối đã rút ra 05 kinh nghiệm về công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Một là: Phải đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để tạo sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người lao động. Đặc biệt, cần làm cho chủ doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ vai trò, vị trí và tác dụng của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp. Hai là: Cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo cán bộ chuyên trách làm công tác đảng thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong doanh nghiệp. Định kỳ sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên. Kịp thời biểu dương khen thưởng những đảng viên tiêu biểu, những tổ chức đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên. Ba là: Tạo điều kiện về kinh phí và thời gian giúp các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, của đội ngũ đảng viên để tác động trực tiếp đến quần chúng trong doanh nghiệp. Bốn là: Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là với tổ chức công đoàn cùng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, làm rõ mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, ban giám đốc và các đoàn thể. Năm là: Quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên. Đây là những tổ chức giữ vai trò cầu nối giữa Đảng với quần chúng công nhân, là môi trường để quần chúng công nhân hoạt động, rèn luyện, phấn đấu, tạo ra nguồn chủ yếu để kết nạp đảng viên. 
Trong thời gian tới, công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, do đó các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục quan tâm chỉ đạo, có các giải pháp phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên đạt nhiều kết quả hơn nữa, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh và doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nguyễn Văn Hinh

Các tin khác