Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Bốn bài học kinh nghiệm rút ra sau 10 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng: 14:05, 19/07/2019
Ảnh: Minh họa

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh rút ra 04 bài học kinh nghiệm đó là: 
Thứ nhất, đoàn kết thống nhất vì mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh và phát triển doanh nghiệp bền vững: Phải chăm lo củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Xây dựng đoàn kết nội bộ trên cơ sở đường lối chủ trương, nghị quyết và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Thứ hai, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để cụ thể hóa vào điều kiện của cơ quan, doanh nghiệp và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 
Thứ ba, đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Vận động tổ chức đảng, đảng viên và người lao động thực hiện “Ba đồng hành cùng doanh nghiệp”, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chăm lo việc làm, đời sống của người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời xây dựng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Thứ tư, phát triển tổ chức đảng, đảng viên và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và tăng cường số lượng, chất lượng đảng viên. Phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và quan tâm nghiên cứu tổng kết thực tiễn trên các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để bổ sung các giải pháp phù hợp với thực tiễn theo đặc thù của doanh nghiệp. 
Những kết quả đạt được qua 10 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã khẳng định được vị trí, vai trò của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp thời kỳ đổi mới. Tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh, đồng hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển.

Nguyễn Dung

Các tin khác