Tình hình chấp hành kỷ luật đảng, chính sách pháp luật Nhà nước của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 11:16, 26/06/2019

Sáu tháng đầu năm 2019, qua công tác kiểm tra, giám sát và nắm tình hình các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh cơ bản thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đoàn thể; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy cơ sở giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng trong doanh nghiệp, gương mẫu thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Không có tổ chức đảng vi phạm khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật.

ảnh minh họa

 

Trong thời gian tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hạn chế mức thấp nhất vi phạm xảy ra. Tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra, xử lý nghiêm tập trung vào những nơi có biểu hiện vi phạm trong việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nơi có nhiều dư luận quần chúng phản ảnh, tố cáo, nhất là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, đảng viên là nguồn nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Thị Dung

Các tin khác