Một số giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối

Ngày đăng: 14:40, 17/06/2019

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả. Nhận thức của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát từng bước được củng cố, tăng cường. Ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều cố gắng trong tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

ảnh minh họa

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn số ít cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra của một số tổ chức đảng và cấp uỷ vẫn còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu mong muốn. Việc phát hiện kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là cán bộ chủ chốt còn ít; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao.
Đảng ủy Khối xác định công tác kiểm tra là quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy được những ưu điểm, hạn chế được những tồn tại trên, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối cần coi trọng và tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tích cực chỉ đạo sơ, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác giáo dục, tuyên truyền quan điểm, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.
Thứ hai, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Căn cứ các quy định của Đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế, cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm theo phương châm "giám sát theo hướng mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"; tăng số lượng kiểm tra, giám sát đối với đảng viên có chức vụ; thực hiện kiểm tra, giám sát đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, có chất lượng và hiệu quả, ra thông báo kết luận kiểm tra và kết quả giám sát cụ thể, rõ ràng. Tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp.
Thứ ba, tiếp tục củng cố, kiện toàn, từng bước bổ sung tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Chủ động xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ và chuyên môn để có thể tham gia công tác kiểm tra được 01 nhiệm kỳ; trang bị cho đội ngũ cán bộ kiểm tra có đầy đủ trình độ nghiệp vụ ở các lĩnh vực, đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, phương pháp kiểm tra, có đạo đức, lối sống trong sáng để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cả về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình trong công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương những cá nhân tiên tiến, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng và trong cơ quan, doanh nghiệp.
Có thể nói, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ  tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát luôn xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Nguyễn Thị Dung
 

Các tin khác