Kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Ngày đăng: 14:04, 23/05/2019

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, doanh nghiệp trong khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Thạch Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018 tại Đảng bộ Khối 

Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối đã xây dựng Chương trình hành động số 23-CTr/ĐU, ngày 25/11/2016 để triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở nội dung chuyên đề hằng năm, kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nội dung từng chuyên đề; đồng thời lãnh đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng các gương “người tốt việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác thông qua phong trào “Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến; mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu”. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường tuyên truyền đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ tuổi, chú ý việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm; đặc biệt quan tâm đến vai trò của “người đứng đầu” cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.
Các cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp. Trang webite của Đảng bộ Khối đã đăng tải trên 100 tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên, người lao động các DN. Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối DN đã lồng ghép các nội dung học tập chuyên đề hằng năm vào chương trình tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, đoàn thể, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên của cán bộ, hội viên, đoàn viên. Các đoàn thể Khối đã tổ chức và thu hút gần 3000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia dự thi cuộc thi viết “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tuổi trẻ Khối DN tỉnh sáng tạo vì sự phát triển của DN”. Thông qua cuộc thi đã có trên 100 điển hình tiên tiến là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực từ cơ sở được giới thiệu, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước ở từng đơn vị. 
Hằng năm, các cơ sở đảng trong khối xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch cá nhân và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Cuối năm, các chi bộ, tổ chức đảng đều gắn kết quả thực hiện bản cam kết với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm. Hằng năm, các cấp ủy đảng đều chú trọng lựa chọn  nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, liên quan đến trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là những vụ việc được phát hiện qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 3 năm, đã có 40 vấn đề còn hạn chế, yếu kém  được 22 cơ sở đảng lựa chọn để giải quyết, khắc phục, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Một trong số những vấn đề được quan tâm chỉ đạo và đạt hiệu quả cao như: tập trung các giải pháp hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động; tăng cường tác phong công nghiệp, thực hiện văn hóa doanh nghiệp; cải cách hành chính, tăng năng suất lao động; việc mở rộng thị trường mới trong tiêu thụ sản phẩm... 
 Thông qua việc nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Hội nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo Bác của cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng lên. Cán bộ, đảng viên đã thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm việc với tinh thần trách nhiệm hơn. Phong trào thi đua tăng năng suất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; xây dựng cơ quan doanh nghiệp văn hóa...đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn Đảng bộ Khối. 3 năm qua, các cơ sở đảng trong Đảng bộ đã đăng ký và thực hiện 357 điển hình tiên tiến của cấp ủy viên, 822 việc làm tốt của tập thể và 6.680 việc làm tốt của cá nhân. Các mô hình hay, gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được xây dựng, biểu dương và thông tin, tuyên truyền, nhân rộng. Ban Thường vụ Đảng ủy đã biểu dương, khen thưởng cho 15 tập thể, 84 cá nhân có thành tích tiêu biểu.
Sự phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể được tăng cường; cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chủ động đối thoại, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp đã có sự đổi mới về phong cách, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, người lao động đối với Đảng. Các đơn vị tiêu biểu triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị 05 như: Các chi, đảng bộ CTCP Nước sạch Bắc Giang, CT Điện lực Bắc Giang, Viễn thông Bắc Giang, CTCP Sông Cầu Hà Bắc, CTCP Giống cây trồng Bắc Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bắc Giang...
Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị, của cán bộ, đảng viên trong Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về hành động, về ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đồng thời  khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên hiện nay. Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được cán bộ đảng viên, người lao đồng đồng tình ủng hộ. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong khối vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề hằng năm của một số cấp ủy cơ sở còn chậm; có đơn vị chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện. Việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ còn lúng túng. Chất lượng bản kế hoạch cá nhân của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả chưa thường xuyên. 
Sơ kết 3 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn đảng bộ khối, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện NQTW 4 khoá XII đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối, nhất là những nội dung trọng tâm được xác định trong Chương trình hành động số 23-CTr/ĐU, ngày 25/11/2016 và Kế hoạch số 66-KH/ĐUK, ngày 17/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp về tăng năng suất lao động; tiếp tục cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 "về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện để kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (01/8/2009-01/8/2019) để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn đảng bộ.

Hoàng Ngọc Châm

Các tin khác