Một số giải pháp trong việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 16:59, 09/05/2019

Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần,  các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, đa dạng về hình thức, tổ chức, quy mô ngành nghề và lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Sự phát triển nhanh của các loại hình doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực đã giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế của tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Vấn đề đáng quan tâm là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của tỉnh Bắc Giang chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung số lượng lao động lớn, ở nhiều địa phương khác nhau, trình độ văn hóa và nhận thức của người lao động không đồng đều; mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp có nhiều phức tạp, nhất là giữa người sử dụng lao động với người lao động. Một số đơn vị không giải quyết hài hòa mối quan hệ này nên đã phát sinh tranh chấp lao động và đình công, lãn công tập thể… Công tác xây dựng đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. 
Ngay sau khi được thành lập, Đảng ủy khối đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và nêu gương sáng của đội ngũ đảng viên; xác định tập trung lãnh đạo cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ hàng đầu. Thông qua phong trào quần chúng để thu hút công nhân, người lao động phấn đấu trở thành đảng viên, tăng cường sức sống mới cho Đảng. Đảng ủy coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục và nêu gương đảng viên băng nhiều hình thức và thông qua trang Website của Đảng bộ để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp. Đảng ủy Khối đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, trong công tác xây dựng đảng, đoàn thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng với sắp xếp tổ chức đảng cho phù hợp với thực tiễn ở cơ sở. Nghiên cứu tổng kết thực tiễn bằng đề tài khoa học cấp tỉnh về “phát triển tổ chức đảng, đảng viên ngoài khu vực Nhà nước”. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xác định rõ việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên là một nhiệm vụ trọng điểm của Đảng bộ.
Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU,ngày 29/4/2011 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2011 - 2015”. Đảng ủy Khối DN tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể như xây dựng Kế hoạch số 32-KH/ĐU và ban hành Quyết định số 1116-QĐ/ĐU về việc thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu công nghiệp của tỉnh gồm 05 đồng chí và thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí.
Trước tiên, BTV Đảng ủy tập trung cao cho các khu công nghiệp tỉnh. Qua khảo sát năm 2011 các DN và tổ chức đảng trong DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài tại  khu công nghiệp của tỉnh có 91 DN đã đầu tư đi vào SXKD ổn định; giải quyết việc làm cho gần 26.000 lao động. Các DN ở khu công nghiệp có 81 đảng viên đang công tác lao động (64 đảng viên ở DN ngoài Nhà nước, 17 đảng viên ở DN FDI); đảng viên là lãnh đạo DN có 8 đồng chí; 03 DN có chi bộ Đảng với 36 đảng viên; 44 đảng viên vẫn đang sinh hoạt đảng tại địa phương và nơi cư trú; có 05 DN có từ 03 đảng viên trở lên công tác và làm việc nhưng chưa thành lập tổ chức đảng; 12 DN có đảng viên công tác và làm việc nhưng chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng và còn 71 DN chưa có đảng viên… 
Sau gần 10 năm thực hiện, Đảng uỷ Khối đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, như: tổ chức gặp mặt các đảng viên của các DN đang hoạt động tại các khu công nghiệp của tỉnh để trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Trước tình hình hàng trăm doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại khu công nghiệp của tỉnh không có tổ chức Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập Chi bộ cơ sở các khu công nghiệp với 03 đảng viên và cử đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy làm Bí thư Chi bộ. Trong thời gian qua Chi bộ là hạt nhân nòng cốt đã thu hút được các đảng viên là giám đốc DN tư nhân chuyển về sinh hoạt, qua đó để từng bước phát triển đảng viên mới và thành lập tổ chức đảng khi đủ điều kiện. Bằng nhiều phương pháp, cách làm phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên hằng năm đã đạt được kết quả tích cực, trong 10 năm qua toàn Đảng bộ đã thành lập mới 52 tổ chức đảng (trong đó 16 tổ chức cơ sở đảng và 36 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở) và kết nạp 1775 đảng viên mới.  Có được kết quả tích cực đó là do:
- Các cấp ủy trong Đảng bộ khối đã quan tâm việc tạo nguồn phát triển đảng từ đội ngũ cán bộ chủ chốt, công nhân lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, thợ bậc cao và những quần chúng ưu tú trực tiếp sản xuất kinh doanh. Hằng năm Đảng ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới và tổ chức các lớp bồi dưỡng quần chúng ưu tú cảm tình đảng; tổ chức 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị  cho trên 2500 quần chúng là đối tượng kết nạp đảng nhằm giáo dục, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, tư tưởng, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo cho họ có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Phát động các phong trào thi đua để quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu. Xác định cho quần chúng hiểu rõ nhiệm vụ hàng đầu là đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp, đóng góp nghĩa vụ đối với nhà nước, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động và tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, doanh nghiệp vì cộng đồng. Thông qua phong trào thi đua phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú tiêu biểu tạo nguồn kết nạp đảng viên. Các tổ chức đảng đã chú trọng phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, giao nhiệm vụ cho tổ chức đoàn thanh niên, các đoàn thể giới thiệu với tổ chức đảng đề nghị kết nạp đảng viên khi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện. Nhiều cơ sở đảng đã coi trọng việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho quần chúng nên đảng viên mới kết nạp chất lượng được nâng lên. 
- BTV Đảng ủy Khối đã phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức đảng và tổ chức công đoàn trong các DN. Chỉ đạo các đoàn thể tăng cường phát triển tổ chức và đoàn viên, hội viên. 
Nhằm thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:
Một là: Cần tăng cường công tác tuyên truyền để người chủ doanh nghiệp xác định đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. 
Hai là: xây dựng mối quan hệ gắn bó giữ tổ chức đảng, đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp. Theo đó, cần bố trí cán bộ của Đảng ủy Khối chuyên theo dõi, giúp đỡ đảng viên và các doanh nghiệp về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển đảng, đồng thời tăng cường lãnh đạo các tổ chức quần chúng, nhất là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên.
Ba là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp để có các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Bốn là: Tích cực, chủ động tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị để phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nơi doanh nghiệp đứng chân từ đó bồi dưỡng quần chúng ưu tú, kết nạp đảng viên và tiến tới thành lập được tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
Năm là: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị của các DN. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Đảng ủy Khối trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra toàn diện công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đang có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó đã góp phần bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đúng hướng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo không khí phấn khởi, yên tâm, gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.

Các tin khác