Nội dung Website

Đầy đủ
29% (6 phiếu)
Khá đủ
48% (10 phiếu)
Trung bình
5% (1 phiếu)
Kém
19% (4 phiếu)
Tổng số phiếu: 21