• THI ĐUA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH !

Tin hoạt động

       Vừa qua, Ban Thường vụ Hội CCB Khối đã tiến hành sơ kết việc thực hiện Pháp lệnh CCB. Đồng chí Lê Văn Hoan, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đồng chí Ngụy Thành Vang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự, chỉ đạo Hội nghị....

       Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc trên...

Công tác xây dựng đảng

       Theo Luật Doanh nghiệp (DN), khi thành lập, DN đồng thời đăng ký với cơ quan chức năng các ngành nghề kinh doanh.       Ông Nguyễn Duy Nam, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế...

       >> Đề cương tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam    Ngày 07/3/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp...

Hoạt động các đoàn thể

       Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định, đập tan nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở...

       >> Công văn số 06 -CV/CCB ngày 11/4/2014 của Thường trực Hội CCB Khối       Ngày 11/4/2014 Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 06-CV/...

Sinh hoạt Đảng

       II. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử       1. Nguyên nhân thắng lợi       Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chủ tịch đã đề ra đường lối kháng chiến, đường...

       6.3 Chính phủ (Chương VII). Hiến pháp tiếp tục kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992 về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và bổ sung quy định Chính phủ là cơ quan thực hiện...